Tervetuloa!

Kaik­ki­en täl­lä si­vus­tol­la esi­tet­ty­jen to­te­u­tuk­si­en suun­ni­tel­mat ovat pe­rus­tu­neet asi­ak­kaan toi­vei­siin, hei­dän tar­pei­siin se­kä ra­ken­nus­pai­kan olo­suh­tei­siin. Ta­voit­tee­na ei ole ol­lut min­kään yleis­pä­te­vän rat­kai­sun löy­tä­mi­nen.

Ky­sees­sä voi ol­la yh­tä hy­vin van­han ke­sä­mö­kin uu­si la­si­ve­ran­ta kuin unel­ma­paik­kaan ra­ken­net­ta­va uu­si oma­ko­ti­ta­lo. Tai mel­kein mi­tä vaan, ku­ten voitte näh­dä Päivi Tallberg Design-osi­os­ta!Päivi Tallberg
Tuulimyllyntie 18
21600 PARAINEN

GSM 0440 123 525


Olen suun­ni­tel­lut ko­te­ja, lo­ma­ra­ken­nuk­sia ja ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta niin Tun­tu­ri-Lap­piin kuin ete­läi­seen Suo­meen­kin - ai­na ky­sei­sen pai­kan eri­tyis­olo­suh­tei­den ja asiak­kaan toi­ve­iden poh­jal­ta.

Tu­len mie­lel­lä­ni ra­ken­nus­pai­kal­le tu­tus­tu­maan Tei­hin, Tei­dän toi­vei­siin­ne ja Tei­dän tar­pei­siin­ne se­kä koh­teen ym­pä­ris­töön. Mak­sut­to­man tu­tus­tu­mis­käyn­nin poh­jal­ta teen tar­jo­uk­sen suun­nit­te­lu­ty­ön kus­tan­nuk­sis­ta.

Soi­ta tai lä­he­tä säh­kö­pos­ti {pai­vi(at)saa­ris­to­ark­ki­teh­ti.fi}, niin pa­laan pi­kim­mi­ten asi­aan!
Tällä sivustolla on vain matalaresoluutiokuvia.