Välkommen!

Al­la pla­ne­ra­de pro­jekt, som pre­sen­te­ras på des­sa hem­si­dor är ba­se­ra­de på kun­der­nas öns­ke­mål, de­ras be­hov samt bygg­plat­sens krav. Mål­sätt­ning­en har ald­rig va­rit att hit­ta nå­gon ge­ne­rell lös­ning.

Det kan li­ka­väl gäl­la en ny glas­ve­ran­da till en gam­mal som­mar­stu­ga som ett nytt eg­na­hems­hus på en dröm­plats. El­ler näs­tan vad som helst, vil­ket kan ses i Päivi Tallberg Design-av­del­nin­gen!Päivi Tallberg
Väderkvarnsvägen 18
21600 PARGAS

GSM 0440 123 525


Jag har pla­ne­rat hem, fri­tids­bo­stä­der och mil­jö­pro­jekt så­väl i Fjäll-Lapp­land som i söd­ra Fin­land – all­tid ba­ser­at på plat­sens spe­ci­al­krav och kun­dens öns­ke­mål.

Jag kom­mer gjär­na och be­kan­tar mej med Er, Era öns­ke­mål och Era be­hov samt ob­jek­tets om­giv­ning. Ba­se­rat på det kost­nads­fria be­sö­ket gör jag en of­fert på pla­ne­rings­kost­na­der­na.

Ring eller skic­ka epost {pai­vi(at)saa­ris­to­ark­ki­teh­ti.fi} så åter­kom­mer jag sna­rast möj­ligt!
Dessa hemsidor innehåller endast lågresolutionbilder.